BEL NU: 038 - 38 54 933

Transport en communicatie

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de transport- en communicatiesector

Ontwikkelingen

In de afgelopen jaren werd de sector hard geraakt door de economische crisis, gevolgd door een opleving in het eerste halfjaar van 2011. De aantrekkende wereldhandel en de redelijk presterende Duitse economie zorgden voor het aantrekken van de vraag naar vervoer. De toenemende vraag naar vervoerscapaciteit stokte echter in de tweede helft van 2011 en ook voor 2012 zijn de verwachtingen redelijk somber: de sector zal dit jaar rekening moeten houden met een lichte krimp van 0,6%. Voor 2013 wordt een lichte verbetering verwacht, waarbij dient te worden opgemerkt dat de volumestijging slechts de daling in 2012 zal opvangen, zodat nauwelijks kan worden gesproken over een werkelijk herstel.

Goederenwegvervoer

Het beroepsgoederenvervoer over de weg heeft de afgelopen decennia het meest geprofiteerd van de groei van de handelsstromen. Het wegtransport is echter zwaar geraakt door de economische crisis. Begin 2011 trok de vraag weer aan en groeide vooral het grensoverschrijdende vervoer sterk in de slipstream van de aantrekkende wereldhandel. Het binnenlandse wegvervoer groeide in 2010-2011 echter op een belangrijk lager niveau, waarbij nog grote verschillen te constateren zijn per deelsector. Bedrijven, gericht op bouwgerelateerd vervoer zullen gezien de stagnerende vraag nog een lastige periode tegemoet gaan. Verwacht mag worden dat zij alternatieve vrachtstromen zullen zoeken, waardoor tarieven onder druk zullen blijven staan. Qua rendement is 2012 weer geen goed jaar voor het wegtransport, met name terugvallende volume en doorlopende prijsconcurrentie. Stagnerende groei en hoge brandstofkosten belemmeren rendementsherstel. De sector is intussen financieel verzwakt en krijgt problemen met noodzakelijke vervangingsinvesteringen.

Binnenvaart

De binnenvaart heeft de afgelopen jaren te maken gehad met sterk afgenomen vraag naar laadruimte. Afnemende vraag in combinatie met een groot aantal nieuwe binnenvaartschepen zorgde voor serieuze problemen. Vooral de drogeladingvaart is door de crisis geraakt. In het jaar 2011 heeft de binnenvaart tijdelijk kunnen profiteren van hogere vrachtprijzen door de lange periode van lage waterstanden. Er is echter nog steeds sprake van overcapaciteit. Verwacht wordt dat het nog wel enkele jaren zal duren voordat het evenwicht tussen vraag en aanbod weer hersteld is. Ook in de nog redelijk presterende tankvaart dreigt inmiddels overcapaciteit.

Personenvervoer

De taxibranche ondervindt nog steeds hinder van de deregulering. Aanhoudende hevige concurrentie en steeds maar stijgende kosten laten hun sporen na op de winstgevendheid (en vermogenspositie) van de taxiondernemingen. De rendementen zijn al jaren ondermaats. Op middellange termijn zijn de perspectieven voor de taxibranche echter niet somber. De vraag naar mobiliteit neemt immers toe. Het openbaar vervoer trekt zich daarbij steeds verder terug op zogenaamde dikke vervoersstromen. Hierdoor ontstaat ruimte voor het flexibeler taxiproduct.
(Bron: Rabobank cijfers en trends)

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de transport- en communicatiesector

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van transport- en communicatiebedrijven:

Aanmelden nieuwsbrief