Bouwnijverheid

Bouwnijverheid

Debiteuren, onderhandenwerk en voorraden zijn belangrijke onderdelen van het werkkapitaal. Uw administratie dient zodanig geregeld te zijn dat hierin actueel inzicht bestaat. De salarisadministratie is complex en u dient een goed beeld te hebben van uw loonkosten. Zwolse Adviesgroep kan u hierin actief ondersteunen.

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de volgende bouwsectoren:

 • Sloopbranche
 • Bestratingsbranche
 • Woningbouw en Utiliteitsbouw
 • Funderingsbranche
 • Schilder -en afwerkbedrijven
 • Wegenbouw

Ontwikkelingen

Zoals verwacht heeft de bouwsector de opgaande lijn weer te pakken. De groei doet zich weliswaar voor binnen alle deelsectoren, maar het is toch vooral de aantrekkende vraag in de (nieuwbouw-) woningmarkt die de sector op sleeptouw neemt. Ook het aantal faillissementen laat dit jaar een forse daling laten zien. Dit neemt niet weg dat veel bedrijven door hun financiële reserves heen zijn en dat de prijsvorming in de sector nog steeds te wensen overlaat. De concurrentie in de sector is onverminderd groot en zo ook de honger naar bouwproductie en in de aanbestedingsmarkt wordt op het scherpst van de snede ingeschreven.

Dit laat onverlet dat het sentiment in de sector overtuigend aan het kantelen is. De groei van de Nederlandse bouwproductie oogt dit en het komende jaar solide. Met name de positieve ontwikkeling in de woningmarkt geeft reden tot optimisme, ondanks dat de verschillen per regio groot zijn. De urbanisatie in en rondom de grote steden geeft duidelijk blijk van meer dynamiek in de woningmarkt.

Voor 2016 en 2017 verwacht de Rabobank verdere groei met respectievelijk 4% en 3,5% voor de hele bouwsector, opnieuw met de woningmarkt als vaandeldrager. Het blijft kwakkelen in de utiliteitsmarkt. Uitgezonderd enkel grote steden is met name de kantorenleegstand nog steeds een storende factor. Transformatie initiatieven hebben de toenemende leegstand tot staan gebracht. Ook in de Retail en onderwijs zal nieuwbouw voorlopig geen groei geven. De aantrekkende economie stimuleert voorlopig vooral de vraag naar bedrijfsruimtes zoals logistiek vastgoed. Het beeld van de infrabouw loopt met 3% groeiverwachting geheel in pas met achterliggende periode. Ook hierin resulteert de groei in de woningbouw en een aantrekkende economie in meer investeringen in wijkinfrastructuur en in investeringen door nutsbedrijven, vervoersbedrijven en industrie. De infrabouw moet het echter vooral hebben van de overheid als grootste opdrachtgever. Deze houdt zich echter rustig na forse interne bezuinigingen.

Voornaamste trends

In de bouwsector is een aantal items hot, namelijk ketensamenwerking, transformatie, creatie van toekomstbesteding vastgoed en duurzaamheid. Unaniem is de sector het er over eens dat de schakels in keten ‘gedwongen’ zullen worden samen te werken teneinde consumenten/bedrijven nieuwe producten en productiemethoden te bieden. Vele initiatieven zijn al jaren bekend, maar lijken omarmd te gaan worden in een streven naar klantgerichte huisvestingsvormen. Een deel van deze initiatieven omvat transformatie van langjarig leegstaande panden (veelal kantoren) naar (studenten)woonruimte, zorgwoningen en themacentra. Vooral beleggers zullen nadrukkelijker gaan inzetten op toekomstbestendig vastgoed, ofwel naar hergebruiksmogelijkheden in het belang van waardebehoud. Alle initiatieven hebben hierbij één zaak gemeen: duurzaamheid is geen onderscheidend kenmerk meer, maar een basisvoorwaarde.

Gezien de trends in de bouwsector is het bij veel marktpartijen de hoogste tijd te komen tot duidelijke keuzes vastgelegd in een heldere visie en strategie.

(Bron: Rabobank cijfers en trends)

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de bouwsector

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van bouwbedrijven:

 • advisering en begeleiding bij investeringsbeslissingen;
 • advisering in werkkapitaal beheer (debiteurenbeheer, onderhandenwerkbeheer, beleggen, valutarisicobeheer);
 • advisering en begeleiding bij financieringsaanvragen;
 • advisering in dividendbeleid;
 • advisering en begeleiding bij kostprijsberekeningen;
 • begeleiding bij het opzetten van de onderhandenwerk administratie en de voor- en nacalculatie op werken;
 • advisering en begeleiding bij contracten;
 • advisering en begeleiding bij schadeclaims;
 • conflictbemiddeling
 • advisering en begeleiding bedrijfsovername

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.