Disclaimer

Dit document is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of ‎onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. ‎Dientengevolge is de informatie in dit document niet bedoeld als een accountants-, belasting-, juridische, ‎investerings-, consultancy of ander professioneel advies of dienst. Voordat u enig besluit neemt of enige ‎activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke financieën of bedrijfsvoering, dient u een ‎gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.‎
Dit document en de informatie die erin is vervat wordt verstrekt “zoals zij is”, en Zwolse Adviesgroep geeft geen ‎expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit document en de daarin vervatte informatie. Zonder het ‎voorgaande te beperken, geeft Zwolse Adviesgroep geen enkele garantie dat het document of de erin vervatte ‎informatie geen fouten bevat of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Zwolse Adviesgroep is niet aansprakelijk ‎voor en geeft geen stilzwijgende garanties, waaronder, zonder beperking, handelsgaranties, geschiktheid voor ‎een bepaald doel (Fitness for a particular purpose), compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.‎
Uw gebruik van dit document en de informatie die erin is vervat is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U ‎aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit ‎document en deze informatie. Zwolse Adviesgroep, noch enig met haar verbonden maatschappij, noch enige ‎van haar partners, vertegenwoordigers, aandeelhouders of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, ‎indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of ‎voortvloeit uit het gebruik van dit document of deze informatie.‎
Bepaalde links in deze website leiden naar bronnen die worden onderhouden door derde partijen waarover ‎Zwolse Adviesgroep geen zeggenschap heeft. Zwolse Adviesgroep geeft geen enkele garantie aangaande de ‎nauwkeurigheid van, of enig ander aspect dat verband houdt met, deze bronnen.