Eerste Kamer stemt voor nieuwe pensioenwet

Eerste Kamer stemt voor nieuwe pensioenwet
23 juni 2023 Gerrit Eenkhoorn

De eerste Kamer heeft op 30 mei ingestemd met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp). Deze Wtp heeft gevolgen voor werkgevers, pensioenuitvoerders, uitvoeringsorganisaties, werknemers en zelfstandigen. Pensioenfondsen krijgen tot 2028 de tijd om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wijzigingen Wtp

De Wtp brengt belangrijke wijzigingen met zich mee.

In de eerste plaats zijn er straks alleen premieregelingen waarin iedereen een eigen pensioenvermogen krijgt. Er zijn solidaire premieregelingen en flexibele premieregelingen.

Solidair en flexibel

De pensioenpremie wordt de arbeidsvoorwaardelijke toezegging en pensioenopbouw vindt plaats als persoonlijk vermogen in plaats van aanspraken op een een jaarlijkse uitkering. De toedeling van beleggingsrendementen vindt in de flexibele regeling plaats middels een specifieke belegginsmix per leeftijdscohort. In de solidaire regeling gebeurt dit middels een collectieve belegginsmix voor het totale fondsbestand.

Leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie

In de tweede plaats bestaat straks alleen de leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie. Voor iedereen geldt straks één gelijk premiepercentage. Het maximale premiepercentage bedraagt straks 30 procent van de pensioengrondslag.

Voor op 30 juni 2023 bestaande pensioenregelingen gelden drie oplossingen: overgangsrecht met als kritieke datum: 1 januari 2028, uiterlijk 1 januari 2028 overstappen en compensatie binnen of buiten de pensioenregeling om.

Wijziging partnerpensioen bij overlijden

In de derde plaats wijzigt het partnerpensioen bij overlijden vóór het bereiken van de pensioendatum. Werkgevers kunnen dit pensioen straks alleen verzekeren op risicobasis zolang deelname aan de pensioenregeling duurt. Het fiscaal maximum is vijftig procent van het pensioengevend salaris. De dekking van het nabestaandenpensioen wordt diensttijdonafhankelijk.

Opgebouwde pensioenaanspraken en – rechten

Tot slot worden alle bij pensioenfondsen opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten ingebracht in een nieuwe pensioenregeling (het zogenoemde ”invaren”), tenzij dit nadelig is voor deelnemers of sociale partners niet willen invaren.

Op 1 juli 2023 treedt de Wtp in werking. Werkgevers hebben tot 1 januari 2025 de tijd om een akkoord te bereiken over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten.

Bron: Eerste Kamer, 30 mei 2023.