Eindejaarstips 2017 voor IB-ondernemers

Eindejaarstips 2017 voor IB-ondernemers
21 november 2017 Klaas Eenkhoorn

Inhoudsopgave:

 1. Anticipeer op de nieuwe regeling voor ZZP-ers
 2. Banksparen levert extra MKB-winstvrijstelling op
 3. Man/vrouwfirma: laat uw partner tekenen!
 4. Een voorzettingsbeding helpt u verder
 5. Draag uw onderneming belastingvrij over
 6. Zonder afrekening naar een nieuwe onderneming
 7. Uitgetreden vennoot VOF, aansprakelijk loopt door
 8. Is een bv niet voordeliger?
 9. Onverwacht groot voordeel? Ga geruisloos de bv in!

 

 1. Anticipeer op de nieuwe regeling voor ZZP-ers

Rutte III wil de fiscale en juridische positie van ZZP-ers ingrijpend wijzigen. De aangekondigde nieuwe regeling – in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ – moet per 1 januari 2019 ingaan. De huidige wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) komt te vervallen. ZZP-ers die hun diensten aanbieden tegen een laag tarief worden geacht in loondienst te zijn bij hun opdrachtgever als zij ofwel langere tijd voor dezelfde opdrachtgever werken (langer dan 3 maanden) ofwel bij de opdrachtgever reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten. Dat lage tarief moet nog worden vastgesteld: dat zal waarschijnlijk uitkomen tussen de € 15 en € 18 per uur. Voor ZZP-ers met een hoog tarief (waarschijnlijk vanaf € 75 per uur) komt er een ‘opt out’ uit de loonheffingen als zij ofwel kortere tijd voor dezelfde opdrachtgever werken (korter dan een jaar) ofwel voor die opdrachtgever niet reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten. Voor ZZP-ers boven het lage tarief (van € 15 tot € 18) wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. De opdrachtgever kan die verkrijgen door een webmodule in te vullen. In die module wordt een aantal vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden. Daarbij wordt het onderdeel gezagsverhouding’ verduidelijkt. De opdrachtgeversverklaring biedt de opdrachtgever zekerheid vooraf, een vrijwaring voor de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Die vrijwaring vervalt als blijkt dat de webmodule niet naar waarheid is ingevuld.

 

ZZP-ers en hun opdrachtgevers krijgen de tijd om te wennen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Na invoering daarvan zal de Belastingdienst een jaar lang een terughoudend handhavingsbeleid voeren, waarbij de Belastingdienst een coachende rol heeft en partijen helpt bij toepassing van de nieuwe regelgeving. ZZP-ers moeten de aangekondigde nieuwe fiscale en juridische positie bespreken met hun adviseur, om daar optimaal op in te spelen en hun contracten met opdrachtgevers tijdig aan te passen.

 

 1. Banksparen levert extra MKB-winstvrijstelling op

 

Heeft u als ondernemer een oudedagsreserve in uw eenmanszaak opgebouwd? Ga dan eens na of u die niet kunt omzetten in een lijfrentespaarrekening (banksparen). Uw liquiditeitspositie in de zaak gaat er weliswaar op achter uit, maar daar krijgt u de zekerheid van een beter verzekerde oudedagsvoorziening voor terug. En u kunt extra profiteren van de 14% MKB-winstvrijstelling. Door de vrijval van de oudedagsreserve gaat uw winst uit onderneming omhoog, en dus ook het bedrag waarover u de 14% aftrek kunt toepassen. De extra winst in de zaak – door de OR-vrijval – wordt gecompenseerd door een even grote aftrekpost in privé voor het bedrag dat u op de lijfrentespaarrekening stort. Per saldo gaat uw fiscale inkomen omlaag, met het bedrag van de

extra MKB-winstvrijstelling. En in de zaak ontstaat weer ruimte voor een nieuwe oudedagsreserve. Overleg het eens met uw adviseur.

 

 

 

 

 

 1. Man/vrouwfirma: laat uw partner tekenen!

 

Drijft u samen met uw partner uw onderneming in een firma of maatschap? Wilt u beiden als ondernemer worden aangemerkt? Zorg er dan voor dat u beiden binnen de onderneming ‘rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende de onderneming’. U moet beiden

rechtstreeks aansprakelijk zijn voor schulden van de onderneming. Om aan te tonen dat ook de ondersteunende partner binnen de onderneming rechtstreeks aansprakelijk is, moet u er voor zorgen dat die partner regelmatig een zakelijk contract met een leverancier of afnemer afsluit.

Zorg ervoor dat uw partner die deal ondertekent. Daarmee stelt u het fiscaal ondernemerschap van uw partner veilig.

 

 1. Een voortzettingsbeding helpt u verder

 

Echtgenoten/partners die samen een onderneming drijven of een praktijk voeren in een firma of maatschap, doen er verstandig aan om een voortzettingsbeding in het firma- of maatschaps-contract op te nemen. Met het hoge percentage aan echtscheidingen – ruim 39% van alle huwelijken eindigt door echtscheiding – is het aan te raden om in zo’n beding vast te leggen wie van beide partners de onderneming bij echtscheiding mag voortzetten, en welke berekeningsmethode moet worden toegepast om de waarde van de onderneming vast te

stellen bij de ontbinding van de firma of maatschap. Regeren is vooruitzien, ook zakelijk.

 

 1. Draag uw onderneming belastingvrij over

 

De wet inkomstenbelasting kent een doorschuiffaciliteit, waarmee u uw onderneming – of een gedeelte daarvan – zonder belastingheffing kunt overdragen. Benut u deze faciliteit, dan moet de bedrijfsopvolger ‘in uw fiscale schoenen stappen’: hij moet uw fiscale boekwaarden overnemen, uw goedkoopmansgebruik, uw resterende rechten op investeringsaftrek en verplichtingen tot desinvesteringsbijtelling, enzovoort. U kunt de doorschuiffaciliteit toepassen bij overdracht van

uw onderneming aan uw partner, in de familie of aan een derde. Voorwaarde is wél dat u ten minste drie jaar (36 maanden) de onderneming in een samenwerkingsverband voor gezamenlijke rekening hebt gedreven voordat u de onderneming geruisloos kunt doorschuiven. De doorschuif-faciliteit is ook van toepassing bij overdracht van een (gedeelte van een) onderneming aan een werknemer die tenminste drie jaar bij die onderneming in loondienst is geweest. Daarbij worden geen eisen gesteld aan de kwaliteit van de werknemer, noch aan de omvang van de dienst-betrekking: overdracht aan een parttime medewerker is zonder meer mogelijk. Wilt u uw onderneming binnenkort aan een familielid of aan een van uw werknemers overdragen, dan kan de

doorschuiffaciliteit interessant voor u zijn. Laat uw belastingadviseur de mogelijkheden eens voor u op een rijtje zetten.

 

 1. Zonder afrekening naar een nieuwe onderneming

 

Een ondernemer kan zonder fiscale afrekening vanuit de ene onderneming een andere onderneming starten. De ondernemer kan met deze doorschuifregeling de boekwinst

op bedrijfsmiddelen bij staking van zijn onderneming belastingvrij reserveren en die vervolgens afboeken op de investeringen in bedrijfsmiddelen in zijn nieuwe onderneming. Die herinvestering moet dan wel (in beginsel) binnen één jaar na de staking van de onderneming plaatsvinden. Als dat niet binnen één jaar lukt, kunt u bij de inspecteur om termijnverlenging vragen.

 

 1. Uitgetreden vennoot VOF, aansprakelijk loopt door

 

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat iemand die toetreedt tot een vennootschap onder firma hoofdelijk aansprakelijk wordt voor alle verplichtingen van die firma, ook voor de verplichtingen die zijn ontstaan vóór zijn toetreding. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recent een vergelijkbare uitspraak gedaan: een vennoot die uittreedt uit een vennootschap onder firma blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die voortvloeien uit een duurovereenkomst die de firma is aangegaan vóór zijn uittreding. In de berechte casus was de duurovereenkomst een overeenkomst van huur-verhuur Volgens het Hof kwam door het uittreden van de vennoot geen einde aan diens hoofdelijke verbondenheid voor schulden van de firma die voortvloeiden uit een vóór zijn uittreding aangegane duurovereenkomst.

 

 1. Is een bv niet voordeliger?

 

Ondernemers met een eenmanszaak, of een aandeel in een firma moeten zich elk jaar opnieuw afvragen of het niet voordelig is om hun onderneming om te zetten in een bv. Het verschil in belastingdruk tussen een bv en een persoonlijke onderneming, zoals een eenmanszaak of een aandeel in een firma, wordt steeds groter. De druk van de vennootschapsbelasting op de eerste € 200.000 winst in de bv komt uit op 20%. Bij een onderneming die onder de heffing van inkomstenbelasting valt, worden bij een dergelijk winstniveau alle tariefschrijven geraakt, te beginnen met een heffing in de eerste schijf van 36,5%, en oplopend tot 52%. Dat verschil met de vennootschapsbelasting kan niet worden goedgemaakt met de MKB-winstvrijstelling en/of de

zelfstandigenaftrek. Het devies is dan ook duidelijk: ondernemers die winst van enige omvang maken, moeten nagaan of zij niet beter hun onderneming in een bv kunnen omzetten.

Zeker als er naar verwachting ook de komende jaren een goede winst zal worden behaald. Dat levert op liquiditeitsbasis een substantieel voordeel op. Bij de bv-belastingdruk moet nog wel rekening worden gehouden met een aanmerkelijk-belangheffing van 25% over de winstreserves in de bv, maar die heffing kan zonder al te veel problemen langdurig worden uitgesteld. Nú is het een geschikt moment om de cijfers voor deze afweging op een rij te zetten. Want als u nog dit jaar als bv verder wilt, moet u direct actie ondernemen. Bij omzetting van de eenmanszaak en dergelijke in een bv moet met de fiscus afgerekend worden over de stille reserves en goodwill (de takingswinst). Daarbij kan gebruik worden gemaakt van diverse fiscale faciliteiten. Naast de omzetting mét fiscale afrekening kan de eenmanszaak ook fiscaal geruisloos in een bv worden omgezet. De wet stelt

daartoe diverse voorwaarden. Overleg met uw adviseur welke methode in uw situatie de beste is.

 

 1. Onverwacht groot voordeel? Ga geruisloos de bv in!

 

Hebt u, ondernemer met een eenmanszaak, in dit jaar een onverwacht groot voordeel geïncasseerd? Een lot uit de loterij? Bijvoorbeeld omdat de verhuurder de huur van uw bedrijfspand voortijdig wil beëindigen en u een substantiële ‘oprotpremie’ biedt. Of omdat u een onverwachte hoge vergoeding heeft verkregen bij verkoop van een zelfontwikkelde software applicatie? Die onverwachte bate gaat u ruim 44% aan inkomstenbelasting kosten, het maximumtarief van 52%, verminderd met de 14% MKB-winstvrijstelling. U kunt die directe hoge heffing matigen door uw eenmanszaak met terugwerkende kracht om te zetten in een BV. In de BV betaalt u veel minder belasting over die eenmalige hoge bate, 20% of 25% vennootschapsbelasting, en misschien in de verre toekomst nog de aanmerkelijkbelang-heffing. Met een geruisloze inbreng in de BV kunt u – onder voorwaarden – 9 maanden teruggaan in de tijd. Geruisloos wil zeggen dat u bij de omzetting van de eenmanszaak in de BV niet hoeft af te

rekenen met de fiscus over de stille reserves en andere meerwaarden in uw onderneming: de eenmanszaak schuift geruisloos door in een BV. Voor zo’n geruisloze inbreng had u een voorovereenkomst of intentieverklaring (tot inbreng in de BV) vóór 1 oktober 2017 bij de Belastingdienst moeten laten registreren. U moet om terugwerkende kracht tot 1 januari verzoeken. Financiën weigerde tot voor kort die terugwerkende kracht als daardoor een incidenteel fiscaal voordeel wordt behaald. Maar zo heeft onze Hoge Raad recent beslist, het tariefvoordeel van de BV is geen incidenteel, maar een permanent voordeel. Dat kan de terugwerkende kracht niet blokkeren.