Wijzigingen WwFT

Wijzigingen WwFT
1 oktober 2018 Marleen Haring

Nieuwsflits Wijziging Wwft

17 juli 2018

Op 10 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wwft in verband met de implementatie van de vierde Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4). Deze wetswijziging moet de voorkoming en bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme versterken.

Wanneer de wetswijziging exact  in werking treedt is momenteel nog niet bekend. Het zal echter een kwestie van enkele weken, gerekend vanaf 10 juli 2018, zijn.

 

Met deze nieuwsflits informeren wij u over de gevolgen van deze wetswijziging voor de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland. De wetswijziging betreft ook de andere ‘pijler’ van de Wwft, namelijk die van het cliëntenonderzoek.

Voor vragen die daarop betrekking hebben, verwijzen wij u naar de Wwft-toezichthouders.

 

Wat betekent de wetswijziging voor meldingsplichtige instellingen?

De plicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland kent een aantal wijzigingen. Hieronder worden deze toegelicht.

 

  1. Beroeps- of bedrijfsmatig handelende kopers en verkopers van goederen

Beroeps- of bedrijfsmatig handelaren in goederen moeten opletten: de Wwft krijgt een ruimere toepassing op hun werkzaamheden. De definitie van wat wij aanduiden als ‘handelaren’ wordt aangepast zodat de Wwft van toepassing is  op “natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat.” 

Dit betekent dat deze handelaren al bij lagere contante transacties onder het bereik van de Wwft vallen en dus cliëntenonderzoek moeten verrichten en ongebruikelijke transacties dienen te melden. Bovendien geldt deze verplichting niet langer slechts voor de verkoop van de goederen, maar ook  voor de in- en aankoop ervan.

Volgens een gewijzigde objectieve indicator dienen zij alle transacties te melden “waarbij tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling een of meerdere voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen gekocht of verkocht worden, waarbij het contant te betalen bedrag €20.000,- of meer bedraagt.”

 

  1. Aanpassing indicator risicolanden

De objectieve meldindicator die wij aanduiden (zie onze website) als Objectief02 wordt zo gewijzigd dat nu wordt verwezen naar een in EU-verband opgestelde lijst met landen:

Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.

De lijst met aangewezen landen is hier te raadplegen. Deze indicator, die voor alle meldergroepen geldt, houdt in dat alle transacties die voldoen aan deze indicator dienen te worden gemeld bij de FIU-Nederland.

 

  1. Verlaging meldgrenzen

Van een aantal objectieve indicatoren wordt de meldgrens verlaagd.
– De grens vanaf welke een transactie, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt, moet worden gemeld, wordt verlaagd van €15.000 naar €10.000.

Deze indicator (door ons aangeduid als Objectief04) geldt voor banken, bankachtigen, betaaldienstverleners en wisselinstellingen.

– De grens vanaf welke een contante storting ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) dient te worden gemeld, wordt eveneens verlaagd van €15.000 naar €10.000. Deze indicator (door ons aangeduid als Objectief05) is van toepassing op banken, bankachtigen, betaaldienstverleners, elektronischgeldinstellingen en betaaldienstagenten.

– Eveneens een verlaging van de meldgrens (van €15.000 naar €10.000) geldt voor de indicator die wij aanduiden als Objectief07: Een transactie voor een bedrag van €10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen. Deze geldt voor belastingadviseurs, externe registeraccountants en accountant-administratieconsulenten, advocaten/notarissen/soortgelijke juridische beroepen, trustkantoren, makelaars / bemiddelaars in onroerende zaken.

– Voor speelcasino’s wordt de meldgrens voor 2 indicatoren verlaagd van €15.000 naar €10.000:

Objectief09: Een transactie voor een bedrag van €10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta.

Objectief10: Het in depot nemen van munten, bankbiljetten of andere waarden voor een bedrag van €10.000 of meer.

Indicator Objectief10 geldt ook voor taxateurs.

– Bemiddelaars bij de koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen dienen transacties te melden waarbij deze goederen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, indien het contant te betalen bedrag €20.000 of meer bedraagt. Dat was €25.000.

– Pandhuizen dienen transacties te melden waarbij een goed of goederen in de macht van het pandhuis gebracht worden en waarbij het door het pandhuis daarvoor ter beschikking gestelde bedrag €20.000 of meer bedraagt. Ook dit was €25.000.

 

Een belangrijke indicator blijft ongewijzigd: een transactie waarbij u aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme dient u te melden bij de FIU-Nederland.

 

  1. Het bewaren van bewijs van gedane meldingen

De verplichting tot het bewaren van bewijsstukken die aantonen dat een instelling een bepaalde transactie heeft gemeld bij de FIU-Nederland bestaat nu reeds. Maar deze verplichting is  in artikel 34 van de nieuwe Wwft veel specifieker omschreven. Neem hier goed nota van. Ook de ontvangstbevestiging die u van de FIU-Nederland na het doen van een melding krijgt, dient u te bewaren. Tenslotte is het belangrijk dat de in artikel 34 en elders in de Wwft genoemde bewaartermijnen niet worden ingeperkt door enige verplichting uit de AVG. De Wwft is leidend.

 

Antwoorden op veel vragen over de meldplicht en meldgrenzen kunt u na het in werking treden van de wet terugvinden op onze website.