Column

Column

Aanmelden Nieuwsbrief

Top zoekopdrachten:


U bevindt zich hier: nieuws > column

Let op uw geld !

De eurocrisis dwingt ons na te denken over de vraag: hoe kunnen we liquide vermogen ‎veilig beleggen ?‎
De huidige situatie binnen de Europese unie laat zich als volgt beschrijven. Een aantal ‎belangrijke landen kampt met (te) hoge schulden. Doordat de politiek binnen die landen ‎tot op heden niet in staat blijkt hier verandering in aan te brengen, ontstaat er onrust op de ‎financiële markten. Deze onrust wordt versterkt doordat een aantal ratingbureaus ‎voortdurend negatieve signalen afgeeft over de kredietwaardigheid van landen. De ‎Europese commissie doet verwoede pogingen om deze onrust te bedwingen. Tot op ‎heden is men daar niet in geslaagd. Voornaamste reden hiervan is dat er binnen de ‎Europese unie tegengesteld belangen bestaan. Enerzijds is er het belang van de financieel ‎zwakke landen om geholpen te worden met financiële steun. Daartegenover staat het ‎belang van de sterkere landen, die deze steun moeten financieren. De sterkere landen ‎verschillen van inzicht over de manier waarop deze steun moet plaatsvinden. Een en ‎ander heeft tot gevolg dat er op Europees regeringsniveau veel wordt gepraat, maar ‎weinig concreet wordt bereikt.
De Europese centrale bank doet binnen haar bevoegdheden zoveel mogelijk om de ‎eurocrisis te bezweren. Zij is echter gehouden aan spelregels, die uitsluitend door de ‎politiek kunnen worden gewijzigd. Zolang dit niet gebeurd, is de Europese centrale bank ‎beperkt in haar mogelijkheden.‎
Het is de vraag hoe lang deze onzekere situatie kan voortduren voordat er een financieel ‎debacle ontstaat. De kans op een debacle is aanzienlijk. Voorbeeld: Als Griekenland ‎failliet gaat, zullen banken, pensioenfondsen en andere beleggers fors moeten ‎afwaarderen op hun Griekse beleggingen. Daardoor zal een deel van deze banken en ‎fondsen niet langer voldoen aan de minimum solvabiliteitseisen. Hun vermogen zal dan ‎moeten worden aangezuiverd. Dat zal de staat moeten doen. Het gevolg daarvan is dat de ‎staatsschuld weer verder oploopt, wat de kredietwaardigheid van die staat negatief ‎beïnvloedt. Voor landen waarvan de kredietwaardigheid nu al ter discussie staat, kan dat ‎de druppel zijn waardoor zij niet meer kredietwaardig worden geacht. Daardoor kunnen ‎zijn geen geld meer lenen op de kapitaalmarkt, dan wel tegen een extreem hoge rente. De ‎kans dat een dergelijk land in die situatie ook failliet gaat is aanzienlijk. Als dat gebeurt, ‎ontstaat weer een cyclus zoals hiervoor beschreven is. Er is dus een groot risico op een ‎domino effect als er een land in de eurozone failliet gaat.
Banken zijn voortdurend bezig om elkaars kredietwaardigheidrisico’s in te schatten. ‎Omdat men van elkaar niet exact weet welk deel van de uitgeleende gelden bloot staat aan de ‎genoemde risico’s is men uiterst terughoudend om elkaar geld te lenen. Het gevolg is dat ‎de geldmarkt op slot kan gaan, wat funest is voor het bedrijfsleven. Onlangs was dit ‎effect zo groot, dat de Europese centrale bank ca. 480 miljard voor drie jaren tegen een ‎zeer lage rente aanbood aan alle commerciële banken in Europa. Om daarmee de ‎geldmarkt weer vlot te trekken.‎
Als een dergelijk debacle zich voordoet, is het de vraag wat het effect is op de euro. De ‎kans dat de euro in dat geval ophoudt te bestaan is aanzienlijk. Wat daarvoor in de plaats ‎kan komen is niet bekend. Als deze situatie optreedt, dient er een omwisseling plaats te ‎vinden van de euro in diens opvolger. Duidelijk is dat deze omwisseling een verlies met ‎zich brengt. ‎
Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat een contante belegging in ‎euro’s (bijv. op een spaarrekening) of een belegging in staatobligaties van eurolanden een ‎aanzienlijk risico op waardedaling inhoudt.‎
Het is aan te bevelen om, in overleg met uw bank, dergelijke eurogelden om te zetten ‎naar andere valuta’s. Men kan dan denken aan de Canadese dollar en de Australische ‎dollar. Een aantal grote pensioenfondsen ging u al voor.


‎23 december 2011, Drs G.J.J.L. Eenkhoorn ‎Meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.


dienstverleningsvoorwaarden | disclaimer